Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke:   Stichting NVTH
Heezerweg 75a
5614 BH Eindhoven
d. Website: de website onder www.nvthopleidingen.nl

1 Algemeen

1.1 In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Stichting NVTH de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2 De persoonsgegevens die door Stichting NVTH worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, en overige gegevens die benodigd zijn in geval van inschrijving voor een opleiding, cursus of anderszins.

2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Stichting NVTH verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Stichting NVTH heeft doorgegeven [bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Stichting NVTH, een bestelling bij Stichting NVTH te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Stichting NVTH.

2.2 Stichting NVTH gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Stichting NVTH heeft verstrekt:

2.2.1Als de Gebruiker Stichting NVTH om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Stichting NVTH de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

2.2.2 Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Stichting NVTH de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.

2.2.3 Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Stichting NVTH de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.

2.3 Stichting NVTH kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Stichting NVTH die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Stichting NVTH.

3. Minderjarigen

3.1 In sommige gevallen vraagt Stichting NVTH expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Stichting NVTH. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Stichting NVTH verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1 Stichting NVTH zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

4.1.1 de doorgifte geschiedt aan een door Stichting NVTH voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Stichting NVTH een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

4.1.2 Stichting NVTH op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Cookies

5.1 Stichting NVTH maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.
5.2 Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat de computer een cookie ontvangt kunnen bij de 'Help'-functie op de werkbalk van de browser van een computer de instellingen van een computer worden gewijzigd. Sommige functies op de Website werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Indien de Gebruiker hierover meer informatie wenst, kan hij of zij contact opnemen met Stichting NVTH.

6 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

6.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Stichting NVTH bereiken op  info@nvthopleidingen.nl , Heezerweg 75a, 5614 BH Eindhoven

6.3 Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@nvthopleidingen.nl.

7 Bewaartermijn

7.1 Stichting NVTH bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van zes maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Stichting NVTH op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8 Beveiliging

8.1 Stichting NVTH heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9 Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1 Stichting NVTH behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. [Verantwoordelijke] adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 20 november 2014